top of page
증점제(육각형).png
HPMC.png

HPMC

(Hydroxypropyl Methyl Cellulose)

- 무취 / 무향 / 무독성

- 물에 대한 용해성 우수

​- 결합력 / 보습성 / 저장안정성 우수

HPS.png

HPS

(Hydroxypropyl Starch)

- HPMC와 함께 사용되는 첨가제

- 작업지속성 / 보습성 / 크랙방지성 향상

- Open time 증진

폴리옥스.png

POLYOX

(Polyethylene oxide)

- 윤활성 증진

- 점도 향상

- 접착력 향상

- Emollient 효과

bottom of page